Autorizare DSV pentru distribuitoare automate

Autorizare DSV pentru distribuitoare automate

Autorizare DSV pentru distribuitoare automate

Pentru obţinerea „autorizaţiei pentru siguranţa alimentelor” operatorul economic va depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia se regăseşte unitatea, o documentaţie care va cuprinde:

  1. a) cerere de autorizare, cu precizarea denumirii şi adresei unităţii, a sediului social, a punctului de lucru, a activităţilor desfăşurate, a tipurilor şi a cantităţilor de produse obţinute ca urmare a germinării seminţelor, precum şi a numărului de personal lucrător;
  2. b) schiţa unităţii, cu fluxurile tehnologice şi menţionarea echipamentelor şi a utilajelor folosite;
  3. c) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor care urmează a se desfăşura şi a obiectivului;
  4. d) copia certificatului unic de înregistrare;
  5. e) copia documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor – în cazul unităţilor care deţin document de înregistrare emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în baza Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic;

După recepţionarea, verificarea şi validarea documentaţiei depuse direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile de la depunerea documentelor verifică îndeplinirea cerinţelor de autorizare.

În situaţia în care nu sunt îndeplinite toate cerinţele de autorizare sunt dispuse măsuri şi termene de remediere.

În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele de autorizare se propune emiterea autorizaţiei pentru siguranţa alimentelor.

Actul legislativ naţional în baza căruia se eliberează autorizaţia pentru siguranţa alimentelor este reprezentat de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 24/03.03.2017 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor cu privire la procedura de autorizare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor producătoare de seminţe germinate.